Polityka Prywatności

Polityka prywatności na http://www.sunrise-medical.pl/

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Spółka pod firmą Sunrise Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Łodzi (dalej: Sunrise) zobowiązuje się chronić i szanować prywatność wszystkich osób będących klientami, potencjalnymi klientami lub odwiedzającymi stronę internetową Sunrise (dalej: Użytkownik).
 2. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Sunrise (dalej: Polityka). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Użytkowników.
 3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Wchodząc na stronę internetową http://www.sunrise-medical.pl/ (dalej: Strona Internetowa) lub korzystając z niej i przesyłając Sunrise jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki.
 4. Należy pamiętać, że opuszczając Stronę Internetową (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), Użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka. Sunrise nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty i zachęca do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swoich danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych przekazanych Sunrise przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Sunrise Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000391454, NIP: 5252511553, REGON: 142906880.

 

 1. Zasady ochrony danych osobowych

 

 1. Sunrise dokłada szczególnej staranności aby wszelkie dobrowolnie przekazane przez Użytkowników dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz dozwolonych prawem obszarów przetwarzania danych osobowych.
 2. Wszystkie dane osobowe powierzane czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez Sunrise dane osobowe Użytkowników), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody.

 

 1. Cele wykorzystywania danych osobowych

 

 1. Sunrise wykorzystuje informacje przekazane przez Użytkowników do
  • realizacji zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Sunrise a Użytkownikami oraz udostępniania Użytkownikom informacji, produktów i usług, o które Użytkownik się zwraca,
  • dostarczania Użytkownikowi informacji o innych wyrobach i usługach znajdujących się w ofercie Sunrise podobnych do tych, które Użytkownik już zakupił lub o które pytał,
  • powiadamiania o zmianach w wyrobach i usługach oferowanych przez Sunrise,
  • zapewnienia, by treści na Stronie Internetowej były prezentowane w jak najbardziej efektywny dla Użytkownika sposób.
 2. Sunrise wykorzystuje informacje dotyczące Użytkowników do:
 • zarządzania Stroną Internetową i do czynności wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testów, badań, celów statystycznych i ankiet,
 • ulepszania Strony Internetowej, by treści w niej zgromadzone były prezentowane Użytkownikom w jak najbardziej efektywny sposób,
 • umożliwienia Użytkownikom udziału w interaktywnych funkcjach usług oferowanych przez Sunrise,
 • działań Sunrise mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Strony Internetowej,
 • pomiaru lub poznania skuteczności reklamy dostarczanej Użytkownikom i innym osobom oraz dostarczania Użytkownikom odpowiednich reklam.
 1. Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
 2. Zbierane dane osobowe nie służą profilowaniu Użytkowników w celu proponowania im dodatkowych usług lub produktów.

 

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych

 

 1. Sunrise zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 2. Sunrise dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były:
 • poprawnie przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Pozyskiwanie danych

 

 1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Sunrise zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
 2. Przekazanie danych osobowych następuje w szczególności poprzez wypełnienie formularza na Stronie Internetowej lub przesłanie korespondencji, w tym w formie poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Udostępnienie Sunrise przez Użytkowników danych osobowych następuje podczas rejestracji na Stronie Internetowej, wyszukiwania produktów, składania zamówień na Stronie Internetowej, udziału w forach dyskusyjnych lub innych funkcjach społecznościowych na Stronie Internetowej, promocjach lub ankietach, wyszukiwania lokalnego dystrybutora, wysyłania recenzji produktu, składania wniosku o broszurę lub demonstrację produktu, zadawania pytań ogólnych, rezerwacji miejsc na kursie szkoleniowym, rejestrowania produktów lub zgłaszania problemów dotyczących Strony Internetowej.
 4. Przy każdorazowej wizycie na Stronie Internetowej automatycznie zbierane są informacje techniczne, takie jak dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez serwer Sunrise, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na ww. stronie internetowej, URL odwiedzane po wizycie na ww. stronie internetowej oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na Stronę Internetową oraz odsłon strony. Sunrise nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości Użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 5. Podczas korzystania z zasobów Strony Internetowej gromadzone są informacje o Użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies". Cookies są to małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera Użytkownika, używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań Użytkowników serwisu Sunrise. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jest Użytkownik.
 6. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron Sunrise. Po zakończeniu, sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron internetowych.

 

 1. Prawa Użytkownika

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sunrise, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Sunrise, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Sunrise zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Sunrise, Użytkownik którego dane dotyczą uprawniony jest także do:
 • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Użytkownik może kontaktować się z Sunrise poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Sunrise wskazany w punkcie X niniejszej Polityki.

 

 1. Zakres udostępniania danych osobowych Użytkowników

 

 1. Sunrise nie przekazuje danych osobowych Użytkowników żadnym osobom trzecim - wykorzystuje je dla własnych celów, tj. przede wszystkim dla realizacji zamówień składanych przez Internet i telefon, obsługi Strony Internetowej oraz własnych celów marketingowych.
 2. Sunrise może przekazywać dane osobowe w obrębie grupy kapitałowej Sunrise.
 3. Sunrise może przekazywać dane osobowe usługodawcom, którzy zostali zaangażowani do realizowania usług w imieniu Sunrise (np. z kurierami), ale usługodawcy ci nie są przez Sunrise upoważnieni do wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji usług w imieniu Sunrise albo wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Sunrise może przekazywać dane osobowe, jeżeli jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Sunrise może przekazywać dane osobowe w przypadku, kiedy sprzedawana jest albo przenoszona całość lub część przedsiębiorstwa Sunrise lub jego aktywów.

 

 1. Przekazywanie poza obszar Europy

 

 1. Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu.
 2. Sunrise zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych kroków celem upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat Użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein.
 3. Przekazując dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w powyższy sposób.

 

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności

 

Na zmiany w niniejszej Polityce mogą mieć wpływ zmiany przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na Stronie Internetowej.

 

 1. Kontakt

 

Pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszych zasad dotyczących prywatności należy kierować na adres mailowy: pl@sunrisemedical.de lub przesłać za pośrednictwem Strony Internetowej.

Nasza rodzina marek